София, ул. Бяла 10
Любомир Гайдов
0884 389 536
Боряна Въргулева
0896 947 437
София, ул. Бяла 10
София, ул. Бяла 10

Общи условия

ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Wellness Consult вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Wellness Consult, е изрично забранено.

Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Wellness Consult;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения на потребителя

Предвид ползването на секции изискващи регистрация, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма;

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Wellness Consult уведомява родителите, че съдържанието епредоставенона най-широка публика и, че определянето на подходящите материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на Wellness Consult

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Wellness Consult при ползване от него на секциите изискващи регистрация, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Wellness Consult по електронен път при необходимост от специални уведомявания или други случаи изискващи електронна обработка.

Wellness Consult изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички разделина otslabni.org, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Wellness Consult се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

Wellness Consult не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Други

Wellness Consult има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Материалибез предварително известяване.

Wellness Consult си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови условияили с промени в условията и начините за използване на сегашните данни.

Wellness Consult управлява и предоставя сайта от София, България и не гарантира, че съдържанието му ще бъде достъпно изцяло от други точки на света. Съответно забранява ползването на материалите там където такова съдържание е в разрез с местните закони.

Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Wellness Consult не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

Отговорност

Wellness Consult се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Wellness Consult не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените материалии други такива в същите уебсайтове.

Wellness Consult не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Wellness Consult не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Wellness Consult. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Wellness Consult няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на Wellness Consult са следните:

България
гр. София, п.к. 1164, жк.Лозенец, ул.Бяла 10
e-mail: [email protected]
тел.: 0884 389 536

Влез в акаунта си
usercartmagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram